Associació de Dones Immigrants Subsaharianes

NIF : G0000000

Associació de Dones Immigrants Subsaharianes, és una associació de dones africanes, que treballa sense ànim de lucre des de l’any 2004 a Granollers, província de Barcelona, per tal d’esdevenir punt de trobada i de referència de totes les dones africanes, independentment de la seva provinença, així com per afavorir el seu procés d’empoderament. Si vols conèixer ADIS, t’invitem a visitar la nostra web. Moltes gràcies per la teva visita!

Datos de la Asociación

Carrer. Pau Carbó, 45, 1r, 2a 08403 Granollers

34667371294

adisaha@catsen.org

https://adisaha.catsen.es/

Personas de contactos

Bombo Ndir

Presentación de asociación

L’Associació de Dones Immigrants Subsaharianes (ADIS) és una associació sense ànim de lucre que va néixer l’estiu de 2004 a Granollers amb un doble objectiu: en primer lloc, desenvolupar un paper clau en l’àmbit social, per tal d’esdevenir un punt de trobada i de referència per a totes les dones africanes que s’hi vulguin apropar, sense distinció d’origen ni de provinença; i en segon lloc, fomentar i treballar en l’àmbit dels drets humans, així com lluitar contra les pràctiques tradicionals perjudicials contra la salut de les dones, com per exemple la mutilació genital femenina (MGF), per tal d’afavorir la seva salut i integritat.

Des dels seus inicis, ADIS sempre ha estat al costat de les dones africanes, i ha desenvolupat les seves funcions en un entorn de confiança i d’interrelació, per tal de fer visibles les dones, tant en el context de la seva mateixa comunitat, com vers tota la societat catalana en general.

Per tant, en el context de la seva mateixa comunitat, ADIS sempre ha estat conscient que la presència femenina en les organitzacions d’immigrants normalment queda relegada a un segon terme, amb una quasi total absència de la dona en els espais de presa de decisions i en els processos de distribució de les responsabilitats. Aleshores, en els actes i celebracions, és habitual que les dones només desenvolupin activitats directament relacionades amb el seu rol tradicional de dona, com és la cuina i la neteja després de la festa, fet que perpetua la visió tradicional i que perfectament es pot extrapolar a una falta total de protagonisme no només en l’àmbit dels espais públics, sinó també en els processos de participació, polítics i democràtics.

Aquest procés de marginació es pot arribar a accentuar encara més en el context dels processos migratoris, on en ocasions es generen situacions administratives i legals d’acollida discriminatòries. Fins fa poc, el marc normatiu que regulava el procés de reagrupament impedia la dona treballar i ser independent en relació al seu marit, ja que normalment és ell qui inicia el procés de reagrupament. Actualment aquesta situació ha canviat, i en arribar la persona reagrupada ja pot treballar, però les dones es veuen confrontades amb una realitat cultural i social desconeguda, sense suport social, que no afavoreix certament la seva independència. Davant aquesta realitat, ADIS treballa per fer possible el procés d’empoderament de la dona, per garantir la seva autonomia i fomentar la seva capacitat de decisió, tant vers ella mateixa com vers el context de la seva família.

D’altra banda, pel que fa a l’impuls de polítiques de participació i d’igualtat d’oportunitats en el context de la societat catalana, ADIS entén que es tracta d’un procés recíproc, on tan important és que les dones africanes coneguin la llengua i la riquesa de la cultura i de la societat catalana, com que la societat catalana conegui la riquesa i la diversitat de les societats africanes, per tal de fomentar la convivència, el respecte mutu i lluitar contra les actituds racistes. Per aquesta raó, les nostres activitats són sempre activitats obertes a totes les dones interessades, espais democràtics i igualitaris d’intercanvi, on totes les dones, independentment del seu origen, poden expressar-se lliurement, per tal d’afavorir els processos d’integració.